יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏יום שלישי ‏07 ‏יולי ‏2020  י"ח באייר, תש"פ
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ חגים ומועדים \ פסח \ בדיקת חמץ
שאלות קשורות
מה מותר לעשות בחג ובחול המועד?
האם חג פסח הבא עלינו לטובה הוא כמו שבת שאסור בעשיית מלאכה? ומה הדין לגבי "חול המועד"?
אכילת אורז בפסח
האם מותר לאכול בפסח אורז ושאר קטניות? והאם אשכנזי יכול לאכול אצל ספרדי בבית?
מהי ``מצה שמורה``, ``מצת מכונה``, ``מצת יד``

מה ההבדל בין מצה שמורה, למצות מכונה או למצות יד? מה הכי טוב לקחת?

לבער את החמץ

למה בפסח מתרחקים כ"כ מחמץ, ומדוע החמירה התורה כ"כ בחמץ "שלא יראה ולא ימצא.."?

אוכל שהיה מתחת למיטה
האם יש אמת במה שיש כאילו שמקפידים לא לאכול מאכלים שהיו מתחת למיטה מפני "רוח רעה"??
מאמרים דומים
בחודש ניסן- קורבנות הנשיאים
מראש חודש ניסן נוהגים בכל יום לקרוא את הפרשה של הנשיא שהקריב באותו היום, מפרשת קורבנות הנשיאים, ואח"כ אומרים "יהי רצון..."
שמואל הנביא
שמואל הנביא
גדרי חמץ
נהגו הרבה מאחנו בני ישראל, לא לסמוך על מכירת החמץ לנכרי כאשר מדובר בחמץ גמור. מהו "חמץ גמור"? יש בזה כמה מנהגים, יש שאינם מוכרים רק חמץ מדאוריתא ותערובת חמץ מדאוריתא, אבל, חמץ מדרבנן מוכרים. ויש, שגם בחמץ מדרבנן, אינם סומכים על המכירה, ויש שאף בספק מדרבנן אינם מוכרים. אי לכך לתועלת העינין החלטנו לפרסם טבלה שבה פירוט דרגת החמץ שיש בהרבה מוצרים נחוצים, כדי ליידע את הציבור. כמו כן יש החושבים שמוצרים שונים אינם כלל בחשש חמץ, לכן הוספנו גם דירוג של מוצרים שחייבים למוכרם.
צוחק מי שצוחק אחרון - הרהורים לחודש אלול
סגולות שונות יש במידת הליצנות. היא מסייעת לאדם להתמודד עם משברים והוא נעזר בה כדי להסית מעליו את חיצי הסבל. מדוע הרחיקוה חכמינו זכרונם לברכה?. ובמושב ליצים לא ישב.
חובת התלמידים
חובת התלמידים [ליום היא"צ ולזכרו של בעל הסולם]
בדיקת חמץ
26/03/15 שורשים

'אור לארבעה עשר - בודקין את החמץ לאור הנר'. עיקר מצות בדיקת החמץ אחרי צאת הכוכבים שלאחר יום שלושה עשר בניסן.

'מצות עשה מן התורה להשבית את החמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר 'ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם' ומהי השבתה זו? - שיבטל החמץ בלבו ויחשוב אותו כעפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל. ומדברי סופרים - לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבוליו.

אדם המבטל בלבו את החמץ שברשותו וחושב עליו כעפר שהוא הפקר, כבר קיים את מצוות 'תשביתו' ולא עובר על בל יראה ובל ימצא, אפילו אם החמץ עדין ברשותו, אז מדוע הצריכו לבדוק אחרי החמץ ולחפש אחריו בחורים ובסדקים?

טעם אחד, לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם שיפקירנו בלב שלם ויוציאנו מליבו לגמרי ומכוון שקיים חשש שאם יש ברשותנו חמץ, לא נצליח להפקירו בלב שלם, ולהוציאו מליבנו לגמרי, לכן גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום עד שיוציא את החמץ מכל גבולו.

טעם שני, האדם רגיל כל השנה בחמץ, ומחמת ההרגל עלול הוא לשכוח את האיסור ולאכול ממנו אם יהיה בגבולו בפסח, לכן הוצרכו לחפש אחריו ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו קודם שיגיע זמן איסור אכילתו.

וחייב גם בבדיקה אחר החמץ וגם בביטול, שאם בטעות נשאר, ולא יעבר על בל יראה ובל ימצא.

זמני הבדיקה

קבעו את הבדיקה באור לארבעה עשר, מכיוון שבערב הכל מצויים בבתיהם, וגם שצריך לבדוק בחורים ובסדקים, אם הכניסו לשם חמץ, ובדיקה זו צריך לעשות לאור הנר, והנר מאיר ומבהיק יפה בלילה. צריך להזדרז ולבדוק תכף עם צאת הכוכבים, ולא לדחות.

חצי שעה לפני צאת הכוכבים, צריך להזהר לא להתחיל בעשיית מלאכה, ולא יאכל לפני שיבדוק. וצריך להשתדל להתפלל תפילה בציבור קודם, שמא לא ימצא אחר כך מנין.

נר הבדיקה

בודקים לאורו של נר קטן יחידי, ולא באבוקה, שאינה יכולה להיכנס בחורים ובסדקי ושלא יהיה חשש ששורף את ביתו, ויהיה טרוד עם האבוקה שלא לשרוף ולא יבדוק יפה. מי שבדק לאור אבוקה, יחזור ויבדוק לאור הנר בלי ברכה.

צריך לבדוק בנר של שעוה או של פרפין, שאורו בהיר ולא נוטף ממנו ולא מלכלך. אם אין לו, יבדוק בנר שיש לו. וכל נר שיש לו שתי פתילות, דינו כאבוקה, ולא בודקים בו.

ברכת הבדיקה

לפני שמתחיל לבדוק מברך, ויש המדקדקים ליטול ידיים קודם הברכה.

שכח והתחיל לבדוק ללא ברכה, יברך כל זמן שלא סיים בדיקתו.

והברכה: ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וצונו על ביעור חמץ.

ולמרות שבשעה זו עדין לא מבערים את כל החמץ שברשותנו, הרי אנו משאירים לאכילה עד למחרת בבוקר, וגם מה שמוצאים בבדיקה מצניעים לשרוף למחרת, מכל מקוםנזה תחילת הביעור. כי מיד לאחר הבדיקה הוא מבטל ומפקיר כל החמץ הבלתי ידוע לו שנשאר ברשותו, וביטול זה נקרא ביעור, ולכן מברכים על ביעור, וברכה זו פוטרת גם את הביעור שלמחרת ששורפים את החמץ, וחוזרים ובטלים את כל החמץ שנשאר אצלנו.

ולא מברכים שהחיינו, כי הבדיקה היא לצורך הפסח, וסומכים על ברכת שהחיינו שמברכים בשעת הקידוש בליל הפסח, הפוטרת את כל שאר מצוות הרגל. וגם שברכת שהחיינו מברכים על דבר שיש בו שמחה והנאה לגוף, אבל בבדיקת חמץ - מצטערים על החמץ שנשאר וששורפים.

אסור להפסיק בשום דיבור בין הברכה לתחילת הבדיקה. אם דיבר בין הברכה לתחילת הבדיקה - אם מעניני הבדיקה דיבר, אינו חוזר ומברך. אבל אם לא מעניני הבדיקה, צריך לחזור ולברך.

אם בני ביתו עוזרים לו בבדיקה, יעמדו אצלו בשעה שהוא מברך וישמעו ברכתו ויענו אחריה אמן ויתכונו לצאת בה, והמברך יכון להוציאם בברכתו.

אבל בדיעבד, אם לא שמעו ברכתו וצריך שיעזרו לו, אינם צריכים לברך בעצמם. מפני שחובת הבדיקה היא על בעל הבית, והם אינם חייבים במצוה זו במקום שיש בעל בית.

סדר הבדיקה

קודם הבדיקה מנקים היטב את כל המקומות הטעונים בדיקה, ואפילו שיודעים שאין שם חמץ, חייב לבדוק.

היכן בודקים, בכל מקום שיש לחשוש שהכניסו לשם חמץ, אפילו בחדרים שלא משתמשים שם בחמץ, שאפשרי שנכנסו לשם עם חמץ באקראי.

חורי הכתלים הגבוהים מאד, שלא משתמשים בהם, אינם צריכים בדיקה.

בבית שיש בו תינוקות, בודקים בכל המקומות הנמוכים שהתינוקות מגיעים אליהם.

גגות הארונות טעונים בדיקה.

צריך לבדוק תחת המיטות והארונות וכל הכלים שבבית, שיתכן והתגלגל לשם חמץ.

מקום שייחד לחמץ שמכר לגוי, אינו צריך לבדוק שם.

צריך לבדוק ולנער כל הכיסים של הבגדים שלנו ושל התינוקות, בדיקה זו ראוי לעשותה ביום ארבעה עשר בשעת הביעור, ולא בליל י''ד, מחשש שבטעות יכנס חמץ אחרי הבדיקה בלילה.

הבדיקה עצמה היא המצוה ולא מציאת חמץ.. ולכן אם בדק ולא מצא שום חמץ, קיים מצות בדיקה. ולמרות זאת נהגו שמניחים פתיתי חמץ במקומות מסויימים, והבודק אוספם. ולפי דעת האר''י שמים עשרה פתיתים.

אחרי הבדיקה

מבטלים את החמץ הבלתי ידוע שנשאר ברשותנו.

נוסח בארמית:  כָּל חֲמִירָא וַחֲמִיעָא דְאִיכָּא בִרְשׁוּתִי, דְלָא חֲמִתֵּיהּ, וּדְלָא בִעַרְתֵּיהּ, וּדְלָא יְדַעְנָא לֵיהּ, לִבָּטֵל וְלֶהֱוֵי הֶפְקֵר כְּעַפְרָא דְאַרְעָא

ואם אינו מבין יאמר כך: "כל חמץ ושאור שנמצא ברשותי שלא ראיתיו ושלא בערתיו, יבטל כעפר הארץ."

את החמץ שמוצאים בבדיקה, וכן החמץ שהשארנו למאכל עד למחרת בבוקר, מצניעים במקום שלא יגיע אילו לא תינוק ולא שרץ או כל בעל חיים, ושורפו למחרת עד שעה חמישית של היום.

שעה חמישית, מחושבת לפי שעה זמנית, המשתנה בהתאם לאורך היום מול אורך הלילה, וצריך לבדוק בלוח של השנה מתי זה יוצא.

בשעת שריפת החמץ מבטלים שוב, כדי לבטל את החמץ שהשארנו למחרת למאכל.

שורפים את החמץ ואחר כך מבטלים,  בכדי לקים מצות שרפה כל אחד בחמץ שלו.

והנכון לשטוף את הפה יפה לאחר אכילת חמץ בי''ד בבוקר.


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
ראש חודש
ספירת העומר
צום עשרה בטבת
חודש אלול
בין המצרים ותשעה באב
שבועות
פורים
פסח
ט``ו בשבט
חנוכה
כיפור
סוכות
ראש השנה
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר