יום העצמאות
שורשים
כי יש משהו בפנים.
תרומות מפה וחניה אודות שורשים צור קשר
‏שבת ‏23 ‏ינואר ‏2021  י"א בטבת, תשפ"א
הרשמה למשפחה   כניסה לחברים  
ראשי \ מאמרים \ חגים ומועדים \ פורים \ פורים כיום הכפורים
שאלות קשורות
עשרת ימי תשובה
מדוע התשובה מיוחדת בימים אלו יותר מכל השנה?
תשליך

יש לי כמה שאלות על תפילת "תשליך"; מה המקור שלה? האם חובה לומר אותה ליד חוף הים? מה לגבי נשים אם צריכות גם להגיד? ועד מתי אפשר לאמרה?

יום הכיפורים
האם יום כיפור מכפר רק לעושים תשובה?
משלוח מנות
מה הרעיון של "משלוח מנות"??
כפרות

שלום, רציתי לשאול אם בנות גם חייבות במנהג ה"כפרות", והאם צריך לעשות דווקא עם תרנגול או אפשר עם משהו אחר?

מאמרים דומים
בחודש ניסן- קורבנות הנשיאים
מראש חודש ניסן נוהגים בכל יום לקרוא את הפרשה של הנשיא שהקריב באותו היום, מפרשת קורבנות הנשיאים, ואח"כ אומרים "יהי רצון..."
חודש אלול - ימי רצון
אלול הוא האחרון בחודשי השנה לפני ראש השנה. וראש השנה הוא יום הדין לכולם, לפיכך נקבע חודש אלול לתשובה ובו מרבים באמירת סליחות ותחנונים לפני ה'.
ופרוש עלינו סוכת שלומך
חג סוכות בפתח... ותכל'ס עדיין לא ברור לנו מה העניין של הסוכה? כי אם העניין להיזכר בניסים שעשה לנו ה', כמו "ענני הכבוד", אז למה אי אפשר לשבת בבית בנחת ולהיזכר משם...?
מנהגי חודש אלול
קצת מנהגים של חודש אלול...
חובת התלמידים
חובת התלמידים [ליום היא"צ ולזכרו של בעל הסולם]
פורים כיום הכפורים
31/03/11 פלוני

ידוע שיום הכפורים בסודו הוא יום שלעתיד לבוא יהא כפורים (ארי ז"ל). והיינו שבפורים אין עבודה ותפלה כאשר לנו ביום כיפור, אלא כולו עינוג הגוף (ע"פ הב"ח סי' תר"ע דבפורים גזרו על הגופות ולכך נצטוינו להרבות בשמחת הגוף משא"כ חנוכה עיי"ש) והרבות אהבה ואחוה בין אחד לשני. אנו מרבים בסעודה לשמח עצמינו וכן עוסקים אנו במתנות לאביונים ובמשלוח מנות, שכולם ישמחו יחדיו. משא"כ יוה"כ שכולו קודש לעבודה ונתינה לקב"ה ואין בו קבלה מהקב"ה. (והרי יוה"כ הוא שבת שבתון, ושבת הוא מספירת מלכות שעניינו קבלה מהקב"ה. א"כ יוה"כ יסודו בקבלה ולא  בנתינה).

פסח הוא זמן חירותנו, והוא תחילת השנה, אך פורים הוא סוף השנה ותכלית המעגל. וברצוני לבאר היכן מתגלה קץ המעגל ע"י פורים.

הנה נודעו עשרת הספירות והמה כנגד החלקים הרוחניים שבגוף האדם ורואים אנו רק את המעטפת הגשמית שלהם. ומתחלקים איברים אלה לשלשה אגפים. באגף הימני ישנו הצד הימני שבשכל אשר הוא כנגד ספירת החכמה. יד הימנית כנגד חסד. והכליה הימנית שהיא כנגד נצח. וסימנו חכ"נ. באגף השמאלי ישנו המח השמאלי אשר הוא כנגד בינה. יד השמאלית כנגד גבורה. וכליה השמאלית כנגד הוד. כעת, האגף האמצעי הוא העורף כנגד דעת. הלב כנגד תפארת. הברית כנגד יסוד. והעטרה כנגד מלכות.

בתורה מבואר פרשת אברהם אבינו אשר בו מצינו התגלמות ספירת החסד במה שקבע אש"ל, והכניס אורחים וכו'. יצחק אבינו הוא גבורה אשר גבר על טבעו ונכנס כצאן לטבח בעקידתו. וביעקב מצינו תפארת כאשר בו התגלמה מידת האמת, המידה אשר משתפת את הגבורה והחסד, בפרשת לבן וכן כאשר פגש בעשו וארבע מאות איש עימו. שהוא נתן לו הרבה בקר וצאן ומיין משפחתו שישתחו כסדר. בו רואים נתינה מצד אחד ונסיגה מצד אחר.

כח הרע שכנגד יצחק הוא ישמעאל אשר בו ממוזג קדושת אברהם וטומאת הגר אשר באה ממצרים אשר אביו חם. וחם הוא יסוד הטומאה שבעולם מיד אחר שהמבול כילה ברשעים עשה חם מעשה רשעות אין כדוגמתו עם אביו, כמ"ש רב ושמואל חד אמר סירסו וחד אמר רבעו (סנהדרין ע). בחיד"א כתב שלא

מצינו גרים מישמעאל כיון שהוא כל כך קרוב לטומאה ולסטרא אחרא. לטומאה כזו אין שום מזור אלא בגבורת יצחק שהוא כח סיבולת בלתי מוגבל.

יעקב נלחם ברע של עשיו, אשר הוא בן ליצחק ורבקה וקרוב יותר לקדושה. לזה צריך כח האמת והתפארת שהוא מיזוג חסד וגבורה, שא"א להלחם איתו בגבורה לבד, שהרי עשיו לקח עמו מן הקדושה וצריכים אנו להחזיר אלו הניצוצות. וזה מתגלה בפרשת תולדות כאשר יעקב עשה עמו חסד כאשר האכילו נזיד עדשים ומאידך בגבורה חטף הבכורה. וכל בר בי רב מבין שא"א היה ליקח הבכורה בגבורה לבד, שהרי היה צריך גם רצונו של עשיו.

עשיו לקח את תמנע לפלגש וממנה נולד אילפז שהוא אביו של עמלק. תמנע גם היא מצאצאי חם, וכל הרע טמון בה, ומזה נולד עמלק בסופו של דבר. ויוסף שהוא כנגד יסוד נלחם בכוחו של מצרים ועמלק (כמ"ש שעמלק טימאו את ישראל במשכב זכר). במצרים נתגבר על אשת פוטיפר ובזה התנשא להיות מן האבות בעצמו ושני בניו ראשי שבטים כמ"ש "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי". ובדומה לזה ג"כ הוא תיקונו של בנימין.

(מבואר בעץ חיים שישנם שני תיקוני חצות כנגד לאה ורחל. לאה היא זיווג עליון, ותיקון לאה אומרים בכל יום מהשנה ואף בשבתות וימים טובים. אך רחל היא השכינה שבגלות ואומרים תיקון רחל רק בימים שאומרים בו תחנון. ויוסף ובנימין שרשם נעוץ ברחל.)

אדם הראשון חטא והקב"ה מיעטו והביאו לעוה"ז. על צאצאיו מוטל לתקן החטא. מבאר הארי ז"ל שאדה"ר יצאו ממנו נצוצות שלא בקדושה והמה כידוע נשמות בלא גוף והיה עליהם להתגלגל באנשי דור המבול כדי שיזכו לתיקון שלהם. אמנם דור המבול חטאו בהשחתה ולכן נימחו. הדר נתגלגלו בדור ההפלגה ואז חטאו בכפירה. שוב נתגלגלו בגופות של כלל ישראל במצרים וזכו לאיזה שהוא תיקון.

עוד אנו מוצאים שבכל דור שנלחמו האבות עם כוחות הרע וזכו לתקנם נתמעט כוחו של הרע וצמח קרוב יותר לקדושה. יצחק ניצח כוחו של ישמעאל שהיה רחוק ביותר מן הקדושה. יעקב ניצח את עשו. יוסף ניצח את מצרים.

"יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור". אין הכסא שלם עד שימחה שמו ש עמלק (עיי' תוס' ברכות ג.) התיקון האחרון הוא במחיית עמלק. וברמב"ם בס"ה מלכים מבואר שמשיח עתיד לקבץ את כלל ישראל לארץ ישראל, למחות את עמלק ולבנות את בית המקדש.

היה מוטל על שאול המלך למחות את כל עמלק, ואם היה הורג את אגג היינו זוכים לישועה. אך רחמנותו של אכזריות היא שגרמה.

עמלק הוא מלחמה שבגלוי נגד הקדושה. מיד אחר מתן תורה שהוא פסגת הקדושה, בא עמלק להלחם. ועלינו מוטל להחזיר לעמלק כגמולו ולהלחם איתו בגלוי ולמחות שמו לגמרי. ואסור שההרגשות הפנימיות שלנו יפגעו במלחמה שנצטוינו עליה בגלוי.

באותו לילה שהיה אגג חבוש, נזדמנה לו שפחה אחת ובא עליה ומצאצאיה היה המן. עמלק ביסודו הוא כפירה מוחלטת וגם יש בו מטומאת העריות.

אותו פגם שפגם שאול היו מרדכי ואסתר שהיו מצאצאיו צריכין לתקן. אסתר נתקדשה בצניעות יתירה ומצאה חן בעיני אחשורוש וע"י ביאתו שבא עליה הגיע התיקון הנצרך, ואסתר בתחילה היתה קרקע עולם ואח"כ עשתה ברצון (עיי' תוס' מגילה טו). ועי"ז הגיע התיקון, שאחשורוש חס עליה ונצלו היהודים.

מאידך מרדכי נלחם עם המן. המן שהגיע לפסגת הגאוה ועשה עצמו ע"ז לחד מ"ד במדרש. ומ"מ ציוה שישתחוו לו. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה. והמן אמר "כל זה איננו שוה לי" המן אינו יכול סבול שמרדכי אינו משתחוה. ולכן הלך להרוג את כל היהודים, כיון שאין זה לרמה שלו להרוג את מרדכי ישירות.

לבוש מלכות ועטרת זהב שהמן חישב שמגיע לו ברוב גאותו נועד לבסוף למרדכי.

 

 


לא נתקבלו תגובות לרגע זה
נושאים ראשיים
סיכומי הרצאות
סיפורים
הפרשת חלה
בריאות
יום העצמאות
גמרא
כללי
גדולי ישראל
הלכות
הופעות
תורה ומדע
עבודה פנימית
חסידות
פרשת שבוע
שבת קודש
חגים ומועדים
ראש חודש
ספירת העומר
צום עשרה בטבת
חודש אלול
בין המצרים ותשעה באב
שבועות
פורים
פסח
ט``ו בשבט
חנוכה
כיפור
סוכות
ראש השנה
חינוך ילדים
זוגיות ונישואין
 
חברה לבניית אתרים בניית האתר